Kemetyl Ki Inject, 0,3 liters flaska

29,00 kr

Kemetyl Ki Inject, 0,3 liters flaska

K-I Inject motverkar störningar som orsakas av koks- och hartsbeläggningar i motorns insprutnings- eller förgasarsystem. Den bästa effekten fås vid regelbunden påfyllning med en flaska var hundrade mil. Under vintern bör Kemetyl K-I Inject kompletteras med K-sprit för att förhindra isproppar i bränslesystemet.

Teknisk information
Storlek: 0,3 Liter

Hälsofarliga ämnen/blandningar som
* kan/misstänks orsaka cancer, genetiska skador, skada fertiliteten eller det ofödda barnet
* orsakar organskador vid enstaka exponering eller genom lång eller upprepad exponering.
* kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna
* kan orsaka allergi- eller astmasymptom eller andningssvårigheter vid inandning.

Skadliga ämnen/blandningar som
* är skadliga vid hudkontakt, inandning eller förtäring
* irriterar hud, ögon eller luftvägar
* kan ge hudallergi
* kan leda till dåsighet eller att man blir omtöcknad.